תקנון מבצע הגרלת RZR 1000XP בשווי 145,000 ₪

 

מבצע הגרלת RZR 1000XP בשווי 145,000 ₪

 

תכנית ההגרלה (להלן: "התקנון")

 1. כללי:

1.1       ההגרלה נערכת בהתאם להיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית, לפי חוק העונשין, התשל"ט – 1977 (להלן: "ההיתר הכללי").

 • כותרות הסעיפים בתקנון זה באות לנוחות בלבד ולא תשמשנה לפרשנותו.
 • בהשתתפות מקבל על עצמו המשתתף את תנאי תקנון זה. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר ההגרלה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 • השתתפות בהגרלה כפופה לתנאי תקנון זה.
 • ניתן יהיה לעיין בתקנון זה באתר האינטרנט של החברה בכל עת וכן בחנות ברח' שד' התעשיה 3 אשקלון (להלן-"החנות").
 • בכל מקום בו התקנון מנוסח בלשון זכר או בלשון נקבה, הכוונה לשני המינים כאחד.
 1. המבצע והפרס: מבצע קידום מכירות של חברת "מ.א.ש.ה טכני פרו" בע"מ באמצעות רכישת מוצרי החברה בדלפק החנות ו/או ברכישה טלפונית, ע"ס 500 ₪ פלוס מע"מ ₪ (585 ₪) ומעלה ₪ (להלן: "זכות מזכה להשתתפות") לזכייה ברכב שטח מסוג פולאריס RZR 1000XP בסך כולל של 145,000 ₪ (כולל חבילת אבזור).
 2. עורכי ההגרלה: מ.א.ש.ה טכני פרו בע"מ (להלן :"החברה")
 3. תקופת המבצע:
 • החל מיום 29.04.2021 ועד ליום 29.08.2021 ו/או לכל מועד נדחה אחר לפי שקול דעת החברה. מובהר כי באם ישונה המועד ויוארך הדבר יעשה אך ורק במידה ועד ליום 29.08.2021 לא יצטברו מעל 4,000 פתקי/חשבוניות השתתפות. ככל שהמבצע יוארך עקב סיבה זו תימסר הודעה על כך במודעות ובמקומונים.
 • עורכי ההגרלה שומרים לעצמם את הזכות להפסיק את המבצע לפני המועד המתוכנן או להמשיכו מעבר למועד זה בכפוף לאמור לעיל ולהלן.
 1. התנאים לקבלת כרטיס ההגרלה:
 • ההגרלה תתבצע באמצעות ועל גבי שובר השתתפות בהגרלה לאחר ביצוע רכישה ע"ס 585 ₪ (500 ₪ פלוס מע"מ) ומעלה בגין סחורה הנמצאת בחנות שנרכשה בדלפק בלבד ו/או ברכישה טלפונית שתזכה בקבלת שובר השתתפות.
 • כל לקוח אשר ירכוש סחורה בדלפק החנות ע"ס 585 ₪ לכל הפחות יהיה זכאי לשובר הגרלה אחד.
 • קניה גדולה יותר מסך של 585 ₪ תזכה הלקוח במספר שוברי הגרלה והכל בהתאם למספר הפעמים בהם יהיה הסך של 585 ₪ בקניה.
 1. חשבונית קניה/שובר:

בכל קבלת חשבונית מס מקור של קניה ע"ס 585 ₪ ומעלה בדלפק ימולא שובר השתתפות ויירשם שמו, כתובתו, כתובת מייל ומס' הטלפון של עורך הקניה טרם הכנסתה לתיבת ההגרלות.

 1. הפרס ואופן קבלתו:

  הפרס ואופן קבלתו על ידי הלקוח, יהא כדלקמן:

 • הגרלת תערך לאחר שכלל חשבוניות המס הנכללות בהגרלה יעמדו ע"ס כולל של 2,340,000 ₪ כולל מע"מ, קרי : לאחר שהוכנסו 4,000 פתקי השתתפות לתיבה והכל עד לתאריך סיום ההגרלה 30.08.2021 ו/או במועד נדחה אחר בהתאם לשיקול דעת החברה וככל שעד לאותו מועד לא הצטברו מעל 4,000 פתקי/חשבוניות מזכות להגרלה.
 • ההגרלה תתבצע באמצעות שימוש בתיבה בה יהיו מאוחסנים כל שוברי
  ופרטי הלקוחות משם יועלה בגורל באמצעות שליפה ידנית אקראית  שם משתתף על ידי המפקח ו/או מי מטעמו.
 • לאחר ההגרלה תכריז החברה על שם הזוכה והחברה תנסה ליצור קשר עם הזוכה על פי מספר הטלפון וכתובת דואר אלקטרוני שנמסרו לחברה, ככל שלא יהיה נוכח במועד ההגרלה במקום.
 • החברה תעשה מאמצים סבירים לאתר את הזוכה בהגרלה באמצעות הפרטים כאמור, אולם לא תהיה מחויבת להעניק את הפרס במקרה בו לא תצליח ליצור עמו קשר, לאחר השקעת מאמץ סביר וזאת עקב אי התאמה בפרטים שגויים ע"י הזוכה ו/או במקרה שהודעת הזכייה לא תידרש. זוכה שלא אותר לא יהיה זכאי לקבל את הפרס ולא תהיה לו כל טענה כנגד החברה בקשר לכך.
 • מובהר בזה כי במקרה שהזוכה לא יגיע לקבל את הפרס תוך שלושה ימים מיום    
  שהודע לו על הזכייה רשאי יהיה עורך ההגרלה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להגריל
  פעם נוספת כרטיס זוכה אחר.
 • תוצאות ההגרלה יהיו סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.
 1. קבלת הפרס:

את הפרס יהיה ניתן לקבל אצל חברת "מ.א.ש.ה טכני פרו" בע"מ לאחר ביצוע ההגרלה בפועל והוצעת שם הזוכה. מובהר כי הפרס יהיה עם מספר קילומטר מועט בגין הוצאתו והכנסתו מהחניון לחזית החנות ו/או המתחם.

 1. העדר אחריות:

מובהר בזאת כי עורך ההגרלה איננו אחראי לטיב המוצר או השירות נשוא הפרס וכי בכל מקרה של טרוניה, דרישה או תביעה יהא על הזוכה לפנות ישירות לספק הרלוונטי (ד.ל.ב מוטו ספורט בע"מ) ואליו בלבד וחברת "מ.א.ש.ה. טכני פרו" בע"מ תפעל ככל שביכולתה כי שהלקוח יקבל שרות מלא ותקין לבעיות אלה, ככל שחלילה יהיו.

 1. ההשתתפות והגבלה על השתתפות:
 • ההשתתפות במבצע אסורה על עורכי ההגרלה, עוזריהם, המפקח, מדפיס חשבונית הקניה, מנהליהם, שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם.
 • ההשתתפות בהגרלה מותרת, באופן אישי, למשתתף שפרטיו יירשמו על החשבונית.
 • ההשתתפות בהגרלה על כל שלביה, מותנית בקריאת תקנון זה וביצוע הפעילות כאמור בתקנון זה ובהוראות המפורטות בעמוד הרישום.
 • ההשתתפות בהגרלה ליחיד אשר הינו מתחת לגיל 18 מותנית בקבלת אישור הוריו או הבגיר הממונה  עליו ואין להשתתף בהגרלה ללא קבלת אישור כאמור.
 1. פרסום המבצע:
  פרסום המבצע יהא במודעות ובמקומונים ו/או כל מדיה אחרת לפי שקול דעת החברה.
 2. פרסום תוצאות וצילום הזוכים:
 • החברה תהא זכאית לצלם את הזוכה בעת קבלת מכתב הזכייה ו/או הפרס ולפרסם את התמונות ואת שם הזוכה מבלי שהזוכה וכי מי שישתתף עמו בצילום יהיו זכאים לכל זכות בגין כך.
 • החברה תהא רשאית לפרסם בכל מדיה פרסומית ו/או בכל אמצעי תקשורת, לרבות באתר ו/או בעמודי הרשתות החברתיות של החברה, את שם הזוכה ותמונתו, מבלי שלזוכה תהיה כל זכות בקשר עם הפרסום כאמור.
 • עצם השתתפות בהגרלה תחשב כהסכמה לאמור בסעיף זה.
 1. פרסום התקנון:

  עותק מתקנון זה, ניתן לקבל במשרדי חברת "מ.א.ש.ה טכני פרו" בע"מ ו/או באתר האינטרנט של החברה.

 2. פטור מאחריות
 • כל תקלה, שיבוש, איחור וכיוצא בזה, אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה, פיגועים, שביתה, השבתה, סגרים ו/או מגבלות עקב וירוס הקורונה או מחלה נגיפית אחרת וכדומה, קרי אירועים שאינם תלויים בחברה ו/או במי מטעמה, לא ייחשבו להפרה של תקנון זה ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
 • החברה ו/או מי מטעמה ו/או המפקח לא יישאו באחריות במקרה של נזקים, מכל מין וסוג שהוא שייגרמו למשתתף או לזוכה, במישרין או בעקיפין, לרבות אך לא רק, נזקים בגין עוגמת נפש הקשורים בפרס.
 • בכל מקרה לא תהא למשתתף ו/או למי מהזוכים כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בקשר נגד החברה ו/או מי מטעמה ו/או המפקח, בכל עניין ודבר הקשור, במישרין ו/או בעקיפין, בהגרלה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בכל הקשור לאופן ההעלאה בגורל וקבלת הפרס.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שיראה לנכון עם הפרס שלא חולק לאחר מועד ההגרלה, בכפוף לאמור בתקנון זה ובכפוף להוראות כל דין.
 1. הפיקוח על ההגרלה:

  ההגרלה תערך בפיקוח עו"ד בן חמו אילן מרח' צה"ל 8, אשקלון. החלטת המפקח בכל הקשור למבצע זה הינה סופית ומחייבת לכל דבר וענין, והמשתתף, הזוכה בהגרלה מוותרים בזאת על דרישה ו/או עם כל טענה ו/או תביעה בקשר עם החלטת המפקח.

נספח "א"

אישור על קבלת פרס מחברת מ.א.ש.ה טכני פרו בע"מ

אני, מר/גב'____________ מס' ת.ז________________ (להלן: "הזוכה"), זכיתי בפרס במסגרת ההגרלה לנגרר וציוד וכלים טכניים מהחברה שבנדון.

הריני מאשר כי קבלת ומימוש הפרס נעשו בהסכמתי המלאה, ואני מודע ומאשר את תנאי התקנון קמפיין זה, לרבות אך לא רק התנאי כי החברה ו/או מי מטעמה לא תהא האחראית לכל פגיעה או נזק, מכל מין וסוג שהוא, שיגרם לי עקב ו/או בקשר עם ההשתתפות בפעילות ו/או בכל חלק ממנה ו/או במסגרת הפרס, מימושו ו/או השימוש בו, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל בגין נזקים גופניים ואו נזקים לרכוש ו/או כתוצאה מבעיות בריאותיות או כהחמרה שלהן, ואני פוטר את החברה ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה באופן סופי ומוחלט מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהוא, בגין השתתפות בפעילות על כל שלביה ו/או בגין קבלת הפרס, מימושו ו/או כל נזק שעשוי להיגרם בגינו במישרין ו/או בעקיפין.

שם:____________________ ת.ז__________________ חתימה:__________________

אישור עו"ד/רו"ח

הריני לאשר כי הח"מ, מר/גב' _____________, התייצב בפניי ביום                           בכתובת_______________, ולאחר שהוסבר לו האמור לעיל, חתם על נספח זה מרצונו החופשי ובהסכמתו המלאה.

__________________                                                ________________

          חותמת                                                                             חתימה

עקרונות כלליים למבצע הגרלת ______________ בשווי 145,000 ₪

 1. המבצע יחל החל מיום 01.05.2021 ועד ליום 30.08.2021.
 2. כל לקוח אשר ירכוש סחורה בדלפק החנות ע"ס 585 ₪ לכל הפחות יהיה זכאי לשובר הגרלה אחד.
 3. קניה גדולה יותר מסך של 585 ₪ תזכה הלקוח במספר שוברי הגרלה והכל בהתאם למספר הפעמים בהם יהיה הסך של 585 ₪ בקניה.
 4. השתתפות תעשה על ידי הכנסת שובר מקור עם מלוא פרטי המשתתף.
 5. תנאי לביצוע ההגרלה מותנה בכך שכלל חשבוניות המס/שוברי ההגרלה הנכללים בהגרלה ישקפו רכישות ע"ס כולל של 2,340,000 ₪ כולל מע"מ, קרי: לאחר שהוכנסו 4,000 פתקי השתתפות לתיבה והכל עד לתאריך סיום ההגרלה 30.08.2021 ו/או במועד נדחה אחר בהתאם לשיקול דעת החברה וככל שעד לאותו מועד לא הצטברו מעל 4,000 פתקי/חשבוניות מזכות להגרלה.
 6. ההגרלה תיערך בנוכחות ופיקוח עורך דין.
 7. מובהר כי האמור לעיל הינם עקרונות כלליים בלבד ואין בהם כדי לשקף את מלוא תנאי ההגרלה. תקנון ומלוא תנאי ההגרלה נמצאים במשרדי החברה וכל משתתף המעוניין בכך יהיה זכאי לקבלם לפי דרישתו.
 8. מובהר כי תנאים כללים אלה אין בהם כדי לחייב את החברה ו/או לשקף את מלוא תנאי ההגרלה ורק התקנון המלא ותנאיו הם המחייבים את החברה ותנאי התקנון גוברים בכל מקום שיש בו סתירה למפורט בעקרונות כלליים אלה.